Nostalgia through Noise
박미나, 정희민, 이은우
2022.4.21–6.9
프람프트 프로젝트

Nostalgia through Noise
Meena Park, Heemin Chung, Eunu Lee
2022.4.21–6.9
Prompt Project

전시 《Nostalgia through Noise》의 포스터 디자인.

Poster design for the exhibition Nostalgia through Noise.